Facebook

Regulamin szkoleń Mental Gym

Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach

 

I.

 

Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje Małgorzata Henke Strefa Zmiany (Organizator) z siedzibą przy ulicy Dźwirzyńskiej 40/14 we Wrocławiu 54-320, NIP: 8821898489

 

 

II.

 

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora e-mailowo na adres gosia@strefa-zmiany.pl wraz z potwierdzeniem przelewu opłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia ze względu na brak wolnych miejsc. W takim przypadku opłata za szkolenie zostanie zwrócona w terminie 3 dni.

 

III.

 

Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić u Organizatora mailowo lub telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłaty pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.

 

IV.

 

Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

 

V.

 

Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia i komplet materiałów szkoleniowych. Nie obejmują kosztów zakwaterowania i posiłków. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

 

VI.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

 

VII.

 

Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia dostępne u Organizatora są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

 

VIII.

 

Reklamacje

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.